Vedtægter for Tinsoldaten

Back to base

§ 1: Navn

§ 7: Generalforsamlingens dagsorden

§ 13: Regnskab

§ 2: Formål

§ 8: Generalforsamlingens forhandlinger

§ 14: Vedtægtsændringer

§ 3: Medlemmer

§ 9: Ekstraordinær generalforsamling

§ 15: Opløsning af foreningen

§ 4: Kontingent og økonomi

§ 10: Valg af bestyrelsen

§ 16: Vedtagelsesdato og seneste ændringer

§ 5: Kompetence og stemmeret

§ 11: Konstituering, møder og forretningsorden

 

§ 6: Ordinær generalforsamling

§ 12: Tegningsret

Seneste generalforsamlingsreferat

 Læs det her

Paragrafferne

§ 1: Navn

Stk. 1: Foreningens navn er ”Tinsoldaten”.

Stk. 2: Foreningens hjemsted er Aalborg Kommune.

  Retur til index

§ 2: Formål.

Foreningens formål er at drive folkeoplysende arbejde ved at udbrede kendskabet til krigshistorie, figurkrigsspil og brætspil, samt at udbrede kendskabet til foreningen og dens historiske arbejde.

Samtidig skal foreningen arbejde for at give børn og unge mulighed for et kammeratligt samvær i deres fritid, så medlemmerne med udgangspunkt i klubbens aktiviteter styrker deres evne og lyst til at deltage i det forpligtende fællesskab, og dermed tage ansvar for eget liv og deltage aktivet og engageret i samfundslivet.

 Retur til index

 § 3: Medlemmer

Stk. 1: Som medlem optages enhver, der er over 15 år, og som indbetaler det fastsatte kontingent og som er villig til at overholde nærværende vedtægter.

Stk. 2: Ikke-medlemmer kan deltage i foreningens aktiviteter 2 gange (fri spil).

Stk. 3: Når et medlem udtræder eller bliver ekskluderet fra foreningen, har den udtrædende/ekskludere ikke noget krav på nogen andel af foreningens formue eller noget krav om økonomisk godtgørelse i øvrigt.

 Retur til index

§ 4: Kontingent og økonomi.

Stk. 1: Midler til foreningens drift henhører dels fra kontingent fra medlemmerne og dels fra foreningens aktiviteter. Derudover kan der søges om tilskud fra kommunen og andre tilgængelige fonde og legater.

Stk. 2: Medlemskontingentet fastlægges af generalforsamlingen for et år frem i tiden. Kontingentet betales hvert kvartal via PBS.

Stk. 3: Et medlem, der ikke har betalt sit kontingent inden udløbsdagen af 1. rykker, betragtes som udmeldt, og vil blive slettet som medlem.

Stk. 4: Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen. Medlemskabet ophører øjeblikkeligt eller når kontingentperioden udløber, alt efter medlemmets ønske. Der vil ikke blive tilbagebetalt kontingent eller anden form for godtgørelse.

Stk. 5: Bestyrelsen kan på et hvert bestyrelsesmøde, med en skriftlig begrundelse, ekskludere et medlem fra foreningen, hvis mindst 3/4 af bestyrelsen stemmer herfor. Forinden bestyrelsen træffer sin beslutning, skal medlemmet høres.

Stk. 6: Eksklusionen skal meddelelses medlemmet skriftligt og kan af medlemmet kræves prøvet på den næste generalforsamling. Medlemmet er dog ekskluderet indtil afholdelsen af denne, og der vil ikke blive refunderet indbetalt kontingent.

 Retur til index

§ 5: Kompetence og stemmeret.

Stk. 1: Generalforsamlingen er den højeste myndighed i foreningen

Stk. 2: Kun medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret. Hvert medlem har 1 stemme.

 Retur til index

§ 6: Ordinær generalforsamling

Stk. 1: Der holdes ordinær generalforsamling i januar eller februar måned.  Generalforsamlingen afholdes i Aalborg kommune.

Stk. 2: Indkaldelse til generalforsamling skal som minimum ske via mail med vedhæftet fil, indeholdende dagsorden. Eventuelle beslutningsforslag vedhæftes som en eller flere separate filer. Indkaldelsen til Generalforsamlingen skal ske med mindst 30 dages varsel.

Stk. 3: Ønskes et emne optaget på dagsordenen for en ordinær generalforsamling, må en skriftlig og motiveret anmodning sendes til bestyrelsen senest 3 uger før afholdelsen af generalforsamlingen.

 Retur til index

§ 7: Generalforsamlingens dagsorden

Stk. 1: Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning fremlægges til godkendelse.

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

4. Fremlæggelse af budget og forslag til kontingent til godkendelse.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af formand, kasserer, 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

7. Valg af 1 revisor.

8. Diskussion vedr. foreningens situation

9. Evt. 

 Retur til index

§ 8: Generalforsamlingens forhandlinger.

Stk. 1: Forhandlingerne ledes af en på generalforsamlingen valgt dirigent. Afgørelse af alle formelle spørgsmål vedrørende forhandlingerne tilkommer dirigenten. Over forhandlingerne føres et referat, der underskrives af dirigenten og formanden.

Stk. 2: På generalforsamlingen kan der kun træffes afgørelse i spørgsmål, der er optaget på dagsordenen.

Stk. 3: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal. Såfremt blot et medlem begærer det, skal afstemningen ske skriftligt. Hvert medlem har 1 stemme. På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt flertal, medmindre andet er udtrykkeligt foreskrevet i nærværende vedtægter.

Stk. 4: Blanke stemmer indgår ikke i optælling af stemmer, og kan derfor ikke vægte for eller imod. Undtaget dette er forslag til vedtægtsændringer, der ifølge vedtægterne skal have 2/3 stemmer for forslaget.

 Retur til index

§ 9: Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling afholdes enten efter beslutning af den ordinære generalforsamling, bestyrelsen eller efter begæring af mindst 1/5 af foreningens medlemmer. Forlanges en ekstra ordinær generalforsamling, må den i så henseende afgives skriftligt og motiveret med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.

Stk. 2: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 30 dages varsel. Bestyrelsen skal senest 14 dage efter modtagelsen af den skriftlige anmodning indkalde til den ekstraordinære generalforsamling. Den skriftlige indkaldelse skal indeholde punkterne fra anmodningen på en specificeret dagsorden. Bekendtgørelsen sker ved skriftligt meddelelse til det enkelte medlem. 

 Retur til index

§ 10: Valg af bestyrelsen

Stk. 1: Foreningen ledes mellem generalforsamlingerne af en bestyrelse bestående af en formand, kasserer og 3 øvrige medlemmer, således at bestyrelsens medlemmer udgør højst 5 personer.

Stk. 2: Alle vælges for et år af gangen.

Stk. 3: Bestyrelsen indkaldes af formanden og holder møder, når denne finder det nødvendigt, eller det begæres af 2 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 4: Suppleanter vælges for et år af gangen.

 Retur til index

§ 11: Konstituering, møder og forretningsorden.

Stk. 1: Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

Stk. 2: Bestyrelsen afholder møder så ofte, det er fornødent, dog mindst ét i hvert kvartal. Dagsorden for møderne skal mindst indeholde følgende punkter:

1.Formalia 

2.Meddelelser 

3.Forslag 

Derudover fastlægger bestyrelsen selv sin forretningsorden.

Stk. 3: Ethvert forslag fra et medlem, der kommer bestyrelsen i hænde, skal fremlægges under punkt 3 på det næste bestyrelsesmøde.

Stk. 4: Bestyrelsen kan nedsætte udvalg med bemyndigelse til specielle opgaver.

Stk. 5: Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Stk. 6: Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved afstemning. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

 Retur til index


§ 12: Tegningsret.

Stk. 1: Foreningen tegnes af en af følgende:

a: Formanden
b: Kassereren
c: Næstformanden og et bestyrelsesmedlem

Stk. 2: Kassereren har overfor generalforsamlingen ansvaret for foreningens midler.

Stk. 3: Bestyrelsen har det overordnede ansvar for foreningens beholdninger.

 Retur til index

§ 13: Regnskab.

Stk. 1: Den af generalforsamlingen valgte kasserer fører på bestyrelsens vegne et bogholderi og regnskab, der til enhver tid udviser klubbens drift og økonomiske stilling på en overskuelig måde.

Stk. 2: Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 3: Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor, der til enhver tid kan forlange samtlige bilag og dokumentationen for kasse- og bankbeholdningen forevist.

Stk. 4: Samtidig med at regnskabet foreligger til foreningens årlige generalforsamling, skal påtegningen fra den af generalforsamlingen valgte revisor være påført.

 Retur til index

§ 14: Vedtægtsændringer.

Stk. 1: Til ændring af foreningens vedtægter kræves, at mindst 2/3 af generalforsamlingen stemmer for ændringen.

Stk. 2: Udkast til vedtægtsændringer skal udsendes til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.

 Retur til index

§ 15: Opløsning af foreningen.

Stk. 1: Foreningen kan opløses, når forslaget er vedtaget på en ordinær generalforsamling og derpå ved urafstemning blandt foreningens medlemmer med mindst 3/4 af de afgivne stemmer.

Stk. 2: Ved nedlæggelse af foreningen sælges foreningens materialer på en lukket auktion for medlemmerne. Denne auktion skal indkaldes skriftligt til alle medlemmer, senest 7 dage før.

Stk. 3: På den generalforsamling, hvor foreningens opløsning vedtages, skal der tages bestemmelse om hvilket almennyttigt formål, foreningens formue skal skænkes til. Tilskud givet af Aalborg kommune går tilbage til kommunen og i tilfælde af uenighed om de resterende værdier, går disse også til Aalborg kommunes fritids- og kultur forvaltning.

 Retur til index

§ 16: Vedtagelsesdato og seneste ændringer. 

Stk. 1: Foreningen tinsoldaten blev stiftet i december 1983.

Stk. 2: De nye vedtægter træder i kraft fra 31-10-2003

Stk. 3: Ændringer til vedtægterne: 10.03.2007

Stk. 4: Ændringer til vedtægterne: 02.03.2008

Stk. 5: Ændringer til vedtægterne: 14.06.2008

Stk. 6: Ændringer til vedtægterne: 12.03.2011

Retur til index

Back to base